Mange yrkesaktive utfører arbeid som innebærer bruk og kontakt med kjemiske eller biologiske stoffer. Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer skjer i hovedsak gjennom innånding, men også gjennom hudkontakt og oralt inntak.

Farene forbundet med eksponering for disse stoffene kan reduseres ved for eksempel å forbedre ventilasjon, bruke nødvendig verneutstyr, eller ta andre nødvendige forholdsregler. Kjennskap til stoffenes egenskaper, kunnskapsbaserte risikovurderinger og riktig vurdering av luftmålinger utført på arbeidsplassen er svært viktig i det forebyggende arbeidet for å sikre at arbeidstakeren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.