Alle bedrifter som har krav til BHT har nå mottatt brev fra Arbeidstilsynet om ny lovendring for bedriftshelsetjenesten. Hensikten med den tydeliggjøringen er at virksomhetene og BHT skal jobbe målrettet i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og at tjenestene som BHT leverer skal ta utgangspunkt i risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse. Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det.

Dette gjør bedriftshelsetjenesten

Hvorfor lovendringen?

Bakgrunnen for dette er at Arbeidstilsynet over en fireårs periode har avdekket at 21 prosent av kontrollerte virksomheter som er pliktig til å ha BHT, manglet dette. I tillegg manglet 39 prosent av kontrollerte bedrifter en tilfredsstillende plan for BHTs bistand, opplyser Arbeidstilsynet.

Hvem må ha godkjent BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom de ser behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Disse har karv til BHT

Bra! astero hjelper deg

Vår hovedoppgave i Bra! astero er å arbeide forebyggende for å hindre sykdom og skade. Vi jobber risikobasert, som betyr at vi starter med en grovkartlegging av risiko for å se hvor det er størst fare for skade og sykdom, videre bistår vi med tiltak der. I tillegg utfører vi helsekontroller av risikoutsatt personell, for å sjekke at man ikke blir syk av jobben sin. 

 

Arbeidstilsynet; Tilknytning til og bruk av BHT