Slike eksponeringer forekommer de fleste steder i arbeidslivet, men det er stor variasjon mellom næringer og yrkesgrupper med hensyn til omfang og type eksponering.

BRA! astero sine yrkeshygienikere har lang erfaring og bidrar med kartlegging og rådgiving ved eksponering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Vi foretar målinger og vurderer mulige helsepåvirkninger, samt utarbeider forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade. Når risiko er kartlagt og målinger utført, bistår vi med å utarbeide rutiner for å redusere og forebygge for skader og sykdom. Yrkeshygieniker og annet HMS personell jobber tverrfaglig for best mulig vurdering og oppfølging.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Veiledning i bruk av verneutstyr

  • Veiledning og kurs innen støv, støy, vibrasjon, kjemikalier, stråling

  • Risikovurdering og målinger

  • Veiledning og kurs i Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek (REACH og CLP)

  • Veiledning Nybygg/ombygging og endringer i produksjon og utstyr

 

Inneklima

Opplevelsen av inneklima er knyttet til mange faktorer. Det er ikke mulig å konkludere et godt eller dårlig klima på grunnlag av en tallverdi alene. Derfor må kartleggingen vurderes i sammenheng med virksomheten sin daglige drift rundt rutiner, bygningstekniske forhold, ventilasjon og organisering.

BRA! astero har nødvendig kompetanse og erfaring og kan bistå når virksomheter skal vurdere forhold som omhandler luftkvalitet, byggematerialer, ventilasjon, enøk, termisk inneklima, inn-regulering, måling og kravspesifikasjon. Vi gjennomfører logging av inneklimaparametere som temperatur, relativ luftfuktighet og karbondioksid som et mål på luft-utskiftingen.

Ved å gjennomføre en inneklimamåling i samarbeid med BRA! får virksomheten en gyldig dokumentasjon og vurdering av om inneklimaet er i forhold til gitte normverdier, og dermed et godt grunnlag for å sette i verk eventuelle tiltak.