Ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Vi i Bra! astero tilbyr denne tjenesten. 

Av ulike årsakter kan arbeidstakere få vansker med  å mestre jobben. Det kan være fysiske plager, belastninger og krav på og utenfor jobb som på virke dens psykiske og fysiske helse. Fravær fra arbeid kan også handle om at man ikke opplever å få brukt egne ressurser og interesser på en god måte. Ekspertbistand kan være aktuelt i slike saker. 


Kriterier og rammer for Ekspertbistand:
 • Ekspertbistand kan gis til en arbeidsgiver i enkeltsaker der en arbeidstaker har lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
 • Tilskudd kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperioder der hvor sykemeldingsperiodene forekommer hyppig.  
 • Arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV Arbeidslivsenter må være enige om at Ekspertbistand er hensiktsmessig.
 • Rådgiver/Ekspert fra Bra! astero er en nøytral og profesjonell part.
 • Økonomisk støtte fra NAV Arbeidslivsenter 
 • Tidsperspektiv for Ekspertbistand: 8 uker, men dette kan variere noe fra sak til sak.
 • Omfang opp til 20 timer inkl forberedelser og rapportering.
  Våre rådgivere kan: 
 • Bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon – som kan eller har medført sykefravær.

 • Bistå med å se nye muligheter i arbeid.

 • Bistå i saker hvor det er konflikt eller det kan ligge en opplevelse av konflikt til grunn.

 • Bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville og ikke vet hva som kan gjøres.
 • Gjennomføre en arbeidsplassvurdering: Fysisk, ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen
  Beskrivelse av gangen i en ekspertbistandsak